Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Word Fitter Personal Training & Groepslessen

Artikel 1: aard van de overeenkomst

U hebt een overeenkomst afgesloten met Word Fitter. De aard van deze overeenkomst is dat u Word Fitter inhuurt voor het geven van trainings- en leefstijladviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma.

Artikel 2: aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich hebt ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: gewichtheffen, (kick)boksen, pencak silat en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door Word Fitter.

Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij de klant. Het ontstaan van blessures kan echter niet worden uitgesloten. Word Fitter en de klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training geblesseerd raken, is Word Fitter voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Ook is Word Fitter niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Word Fitter.

 

Artikel 3: gezondheid

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicijnen hebt die deelname aan dit programma zouden kunnen beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies en het informeren van Word Fitter hierover. Medisch advies kunt u inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. Word Fitter verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens alsook na de training te melden.

Artikel 4: prijzen, betalingen en lidmaatschap

U bent er mee bekend en stemt ermee in dat u met het ondertekenen van de sessieovereenkomst een betalingsverplichting aangaat voor het hele pakket c.q. de gehele looptijd van het abonnement. U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze inhuurovereenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat bij afname van een pakket voorafgaand aan de eerste sessie het bedrag van het volledige pakket moet zijn voldaan. Bij abonnementen geschiedt de betaling in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen.

De pakketten hebben een geldigheid van maximaal twee jaar na ondertekening van de sessieovereenkomst. Abonnementen zijn drie, zes of twaalf opeenvolgende maanden geldig. Het bevriezen van een abonnement is alleen mogelijk bij een zwangerschap of een zware blessure. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. Tussentijds afmelden van een abonnement c.q. pakket ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsplichten en zal niet leiden tot terugbetaling. De betalingstermijnen dienen binnen de voorziene factuurdatum betaald te worden.

 

Word Fitter is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door Word Fitter per direct worden doorgegeven aan de klant.

 

Indien de klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is Word Fitter gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal Word Fitter in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die Word Fitter daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 5: annulering, niet of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf telefonisch of per email moeten worden gemeld aan Word Fitter. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

 

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en de afgesproken plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent, en dat deze in rekening gebracht zal worden. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen. Wij verzoeken u om 10 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig te zijn.

Artikel 6: beëindiging overeenkomst

Uw overeenkomst eindigt automatisch na afname van de laatste sessie van het pakket, of na de afgesproken abonnementsduur van zes of twaalf maanden. Na afloop van de overeenkomst is het mogelijk om een nieuw pakket c.q. abonnement af te sluiten.

Gratis Proefles